ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ


ਮੇਰਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀਂ
ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ____
ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ___________
~ ਸੂਹੇ ਅੱਖਰ ~

Soohe Akhar

Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *