ਟੁੱਟੇ ਖੰਭਾਂ


ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ
ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਬੋਝੇ ਪਾ ਲਿਆ
ਮੁਸਕਰਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ
#ਜੱਸੀ

ßrar Jessy

Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *