ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕੇ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ


ਇਹ ਮਾੜਾ ਨੀ !
ਇਹ ਮਾੜਾ ਨੀ !
ਨੀ ਇਹ ਰੱਜ ਕੇ ਮਾੜਾ,

ਮੁੜ ਆਉ ਨੀ !
ਮੁੜ ਆਉ ਨੀ !
ਨੀ ਇਹ ਰਾਹ ਨਾ ਜਾਣਾ,

ਇਹ ਡੰਗਦਾ ਨੀ !
ਇਹ ਡੰਗਦਾ ਨੀ !
ਨੀ ਇਹ ਨਾਗ ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲਾ,

ਲੈ ਗਿਆ ਨੀ !
ਲੈ ਗਿਆ ਨੀ !
ਨੀ ਕੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ,

ਛੱਡ ਗਿਆ ਨੀ !
ਛੱਡ ਗਿਆ ਨੀ !
ਨੀ ਕੋਈ ਤਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕੇ,

ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਨੀ !
ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਨੀ !
ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕੇ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ,

ਹਾਏ ਫੁੱਟਿਆ ਨੀ !
ਹਾਏ ਫੁੱਟਿਆ ਨੀ !
ਨੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਠੀਕਰਾਂ ਫੁੱਟਿਆ,

ਯਾਦ~

Yaad Sandhu


Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *