ਜਗਮਗ ਰੌਸ਼ਨੀ


ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਰੌਸ਼ਨੀ
‘ਤੇ ਘੁੱਲਦੇ ਜਾਵਣ ਰੰਗ
ਸੋਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਫੈਲਿਆ
ਗਏ ਬਦਲ ਜਿਉਣ ਦੇ ਢੰਗ
ਵਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਢੁੱਕੀਆਂ
ਪਾ ਗਈਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਵੰਗ


Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *