ਛੱਡ ਪਰ੍ਹੇ ਗੁੱਸਾ ਝੱਲਿਆ


ਛੱਡ ਪਰ੍ਹੇ ਗੁੱਸਾ ਝੱਲਿਆ ਵੇ
ਵਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੇ
ਤੇਰੇ ਰੁੱਸਿਆ ਸਾਹ ਵੀ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੇ
#ਜੱਸੀ

ßrar Jessy

Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *