ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਾਉਣਾ


ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਾਉਣਾ, ਯਾਦ ਕਰ ਮੁਸਕਰਾਉਣਾ
ਏਹ ਸਭ ਤੂੰ ਤੇ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ
ਸੱਚੀ ਤੂੰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖਾਲੀਪਨ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ
#ਜੱਸੀ

ßrar Jessy

Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *