ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿਲਾਂ ਦਾ


ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿਲਾਂ ਦਾ
ਪਹਿਚਾਣ ਸੱਧਰਾਂ ਦੀ
ਮੇਲ ਰੂਹਾਂ ਦਾ
ਸਾਂਝ ਧੜਕਨਾਂ ਦੀ
ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ !
~ਪਰਮ ਸਰਾਂ

Parm Sran

Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *