ਤੈਂ ਹੀ ਤੇ


ਕਿੰਞ ਮੁਨਕਰ ਹੋਈਏ
ਤੈਂ ਹੀ ਤੇ ਵੱਲ ਸਿਖਾਇਆ
ਹਨੇਰਿਆਂ ਚੋਂ ਚਾਨਣ ਢੂੰਢਣ ਦਾ —
#ਜੱਸੀ #brarjessy

ßrar Jessy

Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *