ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ


ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਖ਼ੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ,
ਸੱਚ ਜਾਣੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ..।
-ਸਿਮਰਨ

Simranjeet Sidhu


Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *