ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ


ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਨੀ ਖਾਲੀ ਹਾਂ ਮੈਂ
ਤੇ ਤੂੰ ਆਖਦੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ
#ਜੱਸੀ

ßrar Jessy

Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *