ਰਾਤ-ਬਰਾਤੇ


ਕੁਝ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ
ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ
ਜੋ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ
__________
ਸੋਚਿਆਂ ਸੀ
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ

ਰਾਤ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ
ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਲੰਘ ਆਇਆ ਹਾਂ
__________
~ ਸੂਹੇ ਅੱਖਰ ~

Soohe Akhar

Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *