ਅਮਾਨਤ ਤੇਰੀ


ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ
ਮਹੁੱਬਤ ਹੋਈ
ਤਾਂ ਓਹ ਸਹਿਜ ਮਤੇ ਆਖਦੀ ਏ
“ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਨਾ ਸੌਂਪੀ”

ßrar Jessy


Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *