ਮੈਂ ਤੁਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ


ਮੈਂ ਤੁਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ
ਪਰ ਜਦ ਤੂੰ ਸਾਥ ਛੱਡਦਾ
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਚ ਥਕਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ
ਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਲੰਮੇਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ
ਤਾਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਰੋਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਰਹਿ
#ਜੱਸੀ #brarjessy

ßrar Jessy


Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *