ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ


ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਆ
ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਅਹਿਸਾਸ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣਾ
ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਸੇ ਕਰਨੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਮੰਨ ਜਾਣਾ
ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਐਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ
ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ
#ਜੱਸੀ #brarjessy

ßrar Jessy


Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *