ਅਮਾਨਤ ਤੇਰੀ

ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ
ਮਹੁੱਬਤ ਹੋਈ
ਤਾਂ ਓਹ ਸਹਿਜ ਮਤੇ ਆਖਦੀ ਏ
“ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਨਾ ਸੌਂਪੀ”

ßrar Jessy