ਇਸ ਤਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦਗੀ

ਜਿੰਦਗੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ
ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦੇਵੇ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
‘ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ
” ਚੁੱਪ ਕਰ ”
” ਮੂੰਹ ਬੰਦ ”
” ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ”
ਜਿੰਦਗੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ
~ਸੂਹੇ ਅੱਖਰ

Soohe Akhar