ਚਰਿੱਤਣਹੀਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ

ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ
ਤਾਂ ਚਰਿੱਤਣਹੀਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ
ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ
ਤਾਂ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ
ਪੜਨੇ ਲਈ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਵੀ ਲੇਖਕ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ
ਤਾਂ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ
facebook,whatsapp ਤੇ DP ਲਾ ਅਸਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ
ਤਾਂ ਚਰਿੱਤਣਹੀਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ
ਚੋਰੀ ਕਰ ਜੇ ਫੋਟੋ ਫੇਕ ਆਈ ਡੀ ਤੇ ਜਨਤਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਏ
ਤਾਂ ਓਹ ਔਰਤ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ
#brarjessy

ßrar Jessy