ਈਸਾ ਜਾਂ ਮਨਸੂਰ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ
ਈਸਾ ਜਾਂ ਮਨਸੂਰ ਬਣਨ ਦੀ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧੀ ਵਰਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਰੰਨ’ ਬਣਕੇ ਰੜਕਦਾ ਰਹੇ
ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ…
~ਸੂਹੇ ਅੱਖਰ

Soohe Akhar