ਗੋਦੀ ‘ਚ ਜੰਨਤ

ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਾ….
ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਪੈ ਗਈ
ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ
ਤੇ ਮਾਂ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲਿਆ…
ਓਹ ਡਰ ਪਤਾ ਨਹੀੰ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ
ਸੱਚੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ‘ਚ ਜੰਨਤ ਏ
#brarjessy

ßrar Jessy