ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ

ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਨੀ ਖਾਲੀ ਹਾਂ ਮੈਂ
ਤੇ ਤੂੰ ਆਖਦੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ
#ਜੱਸੀ

ßrar Jessy