ਤੈਂ ਹੀ ਤੇ

ਕਿੰਞ ਮੁਨਕਰ ਹੋਈਏ
ਤੈਂ ਹੀ ਤੇ ਵੱਲ ਸਿਖਾਇਆ
ਹਨੇਰਿਆਂ ਚੋਂ ਚਾਨਣ ਢੂੰਢਣ ਦਾ —
#ਜੱਸੀ #brarjessy

ßrar Jessy