ਪੈਰ ਕਚਿਹਰੀ’ਚ

ਤਰੀਕਾਂ ਪੈੰਦੀਆਂ ਉਥੇ
ਕਲੰਡਰ ਛੋਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ
ਕੱਦ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ
ਉਥੇ ਬੌਨੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ
ਜੇ ਚਾਹੁੰਨੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ
ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾਂ
ਜਾ ਕੇ ਹਬੀਬ ਪੈਰ ਫੇਰ
ਕਚਿਹਰੀ ਚ’ ਰੱਖਣਾਂ!