ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿਲਾਂ ਦਾ

ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿਲਾਂ ਦਾ
ਪਹਿਚਾਣ ਸੱਧਰਾਂ ਦੀ
ਮੇਲ ਰੂਹਾਂ ਦਾ
ਸਾਂਝ ਧੜਕਨਾਂ ਦੀ
ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ !
~ਪਰਮ ਸਰਾਂ

Parm Sran