ਰਾਤ-ਬਰਾਤੇ

ਕੁਝ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ
ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ
ਜੋ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ
__________
ਸੋਚਿਆਂ ਸੀ
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ

ਰਾਤ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ
ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਲੰਘ ਆਇਆ ਹਾਂ
__________
~ ਸੂਹੇ ਅੱਖਰ ~

Soohe Akhar