ਆਸਾਂ ਦੀਆ ਪੈੜਾ

ਆਸਾਂ ਦੀਆ ਪੈੜਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਕੰਡਿਆ ਹੀ ਪੂਣ ਦਿੱਤਾ
ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਠੋਕਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਕਰਾਰ ਬੇਠੇ ਨੇ ………
ਸੀਰਤ
Seerat Kaur