ਵੇ ਸੱਜਣਾ

ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ ਵੇ ਸੱਜਣਾਂ
ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਬੋਲ ਵੇ ਸੱਜਣਾ

ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਪੜਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ
ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਅਵਾਜ਼ਾਂ
ਸੱਖੀਆਂ ਕਰਨ ਮਖ਼ੋਲ ਵੇ ਸੱਜਣਾਂ

ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਤੰਦ ਹੁਣ ਉਲਝੀ ਜਾਵੇ
ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਸੁਲਘੀ ਜਾਵੇ
ਪੈਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਵੇ ਸੱਜਣਾਂ

ਨੈਬੀ