ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲਹਿਰ

ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲਹਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਅਠਖੇਲੀਆ ਕਰਦੀ ਏ
ਇਹਨਾ ਹੀ ਮੰਝਧਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਡੋਬਿਆ ਸੀ …..

ਸੀਰਤ

Seerat Kaur