ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ’ਚ ਗੁਰਬਤ

ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ’ਚ ਗੁਰਬਤ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ
ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਗਏ ……

Seerat Kaur