ਸੁੱਕਾ ਪੱਤਾ

ਇੱਕ ਸੁੱਕਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ..
ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਟਾਹਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ..
ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ..
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਲ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਹੁੰਦਾ..

ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਵੀ ਬੜੇ ਲਾਏ ਨੇ..
ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਈ ਕੰਢੇ ਵੀ ਅਜਮਾਏ ਨੇ..
ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ..
ਸੁੱਖ ਬੜੇ ਕਮਾਏ ਨੇ..

ਮੈ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸੀ..
ਪਾਣੀ ਜੋ ਪੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸੀ..
ਹਰਾ ਰੰਗ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ..
ਉਹ ਆਇਆ ਯਾਰਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸੀ..

ਤੈਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾ..
ਕਹਾ ਸਭ ਚੰਗਾ ਨਾ ਬੁਰਾ ਕੁਝ ਕਹਾ..
ਵਰਤ ਲਵੀ ਮੇਰੇ’ਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੁੱਛ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ..
ਨਾਲੇ ਮਾਫ਼ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਚ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ..

~~ ਪੀੑਤ ਕਮਲ ~~

Preet Kamal