ਤੇਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ

ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਹਰ ਵਖਤ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ
#ਜੱਸੀ

ßrar Jessy