ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਤਾਰੇ

“ਹੱਕ ਏ ” ਹੁਣ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਂ ਵੀ ਦੇਵੇ ਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਣਾ
ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਤਾਰੇ ਦੀ ਤਰਹਾ ਇੱਕ ਲੀਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਗੀ ……

ਸੀਰਤ

Seerat Kaur